Algemene voorwaarden

Vragen over deze voorwaarden? Neem contact op met support@relatieverbeteren.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit
de context het tegendeel blijkt: Relatieverbeteren.nl is een onderdeel van AnoekCoacht, gevestigd aan Kenaupar 22
2011MT, te Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer34282482;
Gebruiksvoorwaarden zijn de onderhavige voorwaarden, ook wel algemene voorwaarden of voorwaarden genoemd; Account is
het persoonlijke account dat door Relatieverbeteren.nl aan u ter beschikking wordt gesteld via de Webportal met als
doel de afgenomen Diensten te kunnen gebruiken; Webportal is de ingelogde website omgeving van Relatieverbeteren.nl
vanaf waar de Diensten wordt ontsloten;
Overeenkomst is de overeenkomst tussen u en Relatieverbeteren.nl op grond waarvan u de Diensten kunt gebruiken en
waarvan de onderhavige voorwaarden integraal onderdeel uitmaken; Diensten zijn alle diensten en producten die
Relatieverbeteren.nl op grond van de Overeenkomst aan u levert, waaronder begrepen kan zijn: het toegang bieden tot
het Webportal. Aanbod is elke aanbieding van Diensten die op of buiten de Website aan de Consument wordt gedaan;
Bedenktermijn betekent de termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een Consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de
overeenkomst op afstand. Ook wel ‘Niet goed, geld terug’ garantie of de ‘100% tevredenheidsgarantie’ genoemd op de
Website; Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag betekent kalenderdag; Kantooruren: de tijd van 09:00 tot
17:00 uur van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen; Digitale inhoud
betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; Duurzame gegevensdrager betekent elk
hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een Consument of Relatieverbeteren.nl in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt; Korting is een vermindering van de oorspronkelijke prijs, meestal met een
bepaald percentage, of een bepaald bedrag; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom
en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen,
handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten;
Website betekent de website van Relatieverbeteren.nl, zijnde alle pagina’s op https://www.psychologiemagazine.nl/academy/

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Relatieverbeteren.nl en op
elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Relatieverbeteren.nl en een Consument. Voordat de Overeenkomst wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument beschikbaar gesteld
op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Relatieverbeteren.nl voordat de Overeenkomst wordt
gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden. Voor
het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Aanbod

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Diensten en/of digitale
inhoud binden Realtieverbeteren.nl niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die
aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst en aanbod

Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Relatieverbeteren.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Na betaling ontvangt de Consument via e-mail een persoonlijke, niet-verdraagbare toegangscode of link. Nadat
de Consument die code ingegeven heeft in het Webportal, krijgt hij toegang tot de diensten van Relatieverbeteren.nl.
Bij beëindiging van de overeenkomst, zal Relatieverbeteren.nl geen pro rata terugbetaling doen van niet opgebruikte
tijdsdelen. Een verzoek om uitzondering kan echter worden ingediend.
Via een online platform, ook wel Webportal genoemd, wordt aan de Consument toegang verleend tot Diensten zoals
zelfhulpprogramma’s. De Consument bepaalt zelf hoe en voor welk doel zij de Diensten inzet.
Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, dient de Consument zich te registreren. Nadat de registratie en een
eventuele betaling is afgerond, komt de Overeenkomst tussen de consument en Realtieverbeteren.nl en u tot stand.
Bij het gebruik van de Diensten kunnen er vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten dienen ervoor om uw
voortgang in kaart te brengen. De vragenlijsten stellen geen diagnose. Raadpleeg voor een diagnose een
gekwalificeerde arts, psycholoog of psychotherapeut.
Relatieverbeteren.nl zelfhulpprogramma’s ondersteunen de Consument bij relatieproblemen. Relatieverbeteren.nl
behandelt niet en tussen de Consument en Realtieverbeteren.nl is er geen sprake van een behandelovereenkomst.
Raadpleeg voor een behandeling een arts, psycholoog of psychotherapeut.

Herroepingsrecht

De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot een gekocht digitaal programma tot 14
dagen na de aankoop zonder opgave van redenen ontbinden.
Dit is wordt ook wel de ‘Niet goed, geld terug’ garantie, of de ‘100% tevredenheidsgarantie’ genoemd.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een
email aan support@relatieverbeteren.nl

Verplichtingen van Relatieverbeteren.nl bij herroeping

Relatieverbeteren.nl stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Relatieverbeteren.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt. De
terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Prijs

De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen tussentijds worden gewijzigd.
Relatieverbeteren.nl kan producten en/of diensten tegen variabele prijzen aanbieden. Variabele prijzen worden bij het
aanbod vermeld.
Er kan maximaal één korting per product en/of dienst van toepassing zijn. Mochten er meerdere kortingen zijn, dan geldt
de korting die het meest in het voordeel van de Consument uitvalt.

Uitvoering overeenkomst en levering

Relatieverbeteren.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren
van aankopen.
De Consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Relatieverbeteren.nl. Ook eventuele wijzingen
hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan relatieverbeteren.nl. Indien de Consument een verkeerd adres heeft
opgegeven voor de levering, dan zijn eventuele gevolgkosten voor rekening van de Consument.
Relatieverbeteren.nl behoudt zich het recht voor om uitvoering van een overeenkomst te weigeren of de overeenkomst te
ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Na ontbinding zal Relatieverbeteren.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
In geval van terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat de Consument heeft gebruikt om de betaling te doen.
De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de Consument.
Relatieverbeteren.nl zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 2 dagen uitvoeren. Indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal Relatieverbeteren.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld
terugbetalen.

Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen direct te
worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst.
In het geval van betaling in maandtermijnen is de Consument verplicht om de totale som (het aantal termijnen maal het
maandbedrag) te voldoen.
Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen
op de te late betaling en de ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen, met een minimum van € 40,-. Relatieverbeteren.nl kan in het voordeel van de Consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.
De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
Relatieverbeteren.nl te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene
die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Accounts en registratie

De Consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Relatieverbeteren.nl behoudt zich
het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen,
bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Consument staat in
voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
De Consument zal relatieverbeteren.nl onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde
bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
Het is de Consument niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de Consument verder niet
toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Relatieverbeteren.nl de aanvraag van de Consument
voor een account heeft geweigerd of een account van de Consument na registratie heeft opgeheven.

Overmacht

Relatieverbeteren.nl en de Consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Klachtenprocedure

Relatieverbeteren.nl behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of levering moeten zo spoedig mogelijk nadat de Consument de gebreken
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden aan support@relatieverbeteren.nl
Bij Relatieverbeteren.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 werkdagen (maandag tot en met vrijdag)
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door Relatieverbeteren.nl binnen de termijn van 3 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy en veiligheid

Relatieverbeteren.nl respecteert de privacy van de Consument. Relatieverbeteren.nl behandelt en verwerkt alle
persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening
gegevensbescherming. De Consument stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Consument
hanteert Relatieverbeteren.nl passende beveiligingsmaatregelen.
Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat de Consument ermee akkoord dat Relatieverbeteren.nl een platform biedt met
mogelijkheden tot het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen. Bijvoorbeeld, maar niet
beperkt tot, het vrijwillig plaatsen van een reactie onder een les. Dit betekent dat andere Consumenten deze reacties
kunnen bekijken, gebruiken of delen.
Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar het ‘Privacy Policy’ welke is in te zien op de website van
Relatieverbeteren.nl in de ‘footer’ oftwel onderaan de pagina.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en de
Webportal berusten bij Relatieverbeteren.nl of licentiegevers.
De Consument krijgt niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de
Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en Webportal en voor zover deze voortvloeien uit de
Overeenkomst of welke anderszins schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de
Overeenkomst.
De Consument mag geen wijzigingen aanbrengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de
Diensten.
Relatieverbeteren.nl kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Het is niet toegestaan om deze
beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
Het is niet toegestaan om aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen.
Het is niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

Overig

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan
dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
De administratie van Relatieverbeteren.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Consument gedane
aanvragen en/of bestellingen. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
Relatieverbeteren.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving
aan u aan een derde over te dragen.
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Relatieverbeteren.nl zal als dan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van
de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Relatieverbeteren.nl en
de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.